ESP 10 Learning Module Unit 1, 2, 3, and 4
Edukasyon sa Pagpapakatao
Modyul para sa mga Mag-aaral

You can download all 4 units of the module 10 below. There is a total of 16 modules as listed below.

Download: ESP 10 Learning Module Unit 1, 2, 3, and 4 (DepEd K to 12)

ESP 10 Learning Module Unit 1
 • Modyul 1: Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao
 • Modyul 2: Ang Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos-loob 
 • Modyul 3: Paghubog ng Konsensiya Batay sa Likas na Batas Moral 
 • Modyul 4: Ang Mapanagutang Paggamit ng Kalayaan
Download Module Unit 1 here.

ESP 10 Learning Module Unit 2
 • Modyul 5: Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos at Mga Salik na Nakaaapekto sa Pananagutan ng Tao sa Kahihinatnan ng Kilos at Pasiya
 • Modyul 6: Ang Layunin, Paraan, Sirkumstansiya, at Kahihinatnan ng Kilos
 • Modyul 7: Ang Kabutihan o Kasamaan ng Kilos Ayon sa Paninindigan, Gintong Aral, at Pagpapahalaga
 • Modyul 8: Mga Yugto ng Makataong Kilos at Mga Hakbang sa Moral na Pagpapasiya
Download Module Unit 2 here.

ESP 10 Learning Module Unit 3
 • Modyul 9: Ang Maingat na Paghuhusga
 • Modyul 10: Ang Pagmamahal sa Bayan
 • Modyul 11: Ang Pangangalaga sa Kalikasan
 • Modyul 12: Espiritwalidad at Pananampalataya
Download Module Unit 3 here.

ESP 10 Learning Module Unit 4
 • Modyul 13: Mga Isyung Moral Tungkol sa Buhay
 • Modyul 14: Mga Isyung Moral Tungkol sa Seksuwalidad
 • Modyul 15: Mga Isyung Moral Tungkol sa Kawalan ng Paggalang sa Katotohanan
 • Modyul 16: Mga Isyung Moral Tungkol sa Paggawa at Paggamit ng Kapangyarihan
Download Module Unit 4 here.