40+ Foods na Pampatibay ng Immune System kontra Coronavirus Disease

Labanan natin ang COVID-19, panatilihing malusog ang ating katawan sa pamamagitan ng pagkain ng mga pagkaing nagpapalakas ng ating immunity kontra sa Coronnavirus. Read more...

Download: Magandang Balita Biblia APK Download 66 Books

The Magandang Balita Biblia or Good News Bible in English Christian version only have 66 books. These Books are the following:

Lumang Tipan or Old Testament (39 Books)
 1. GENESIS
 2. EXODO
 3. LEVITICO
 4. MGA BILANG
 5. DEUTERONOMIO
 6. JOSUE
 7. MGA HUKOM
 8. RUTH
 9. 1 SAMUEL
 10. 2 SAMUEL
 11. 1 MGA HARI
 12. 2 MGA HARI
 13. 1 CRONICA
 14. 2 CRONICA
 15. EZRA
 16. NEHEMIAS
 17. ESTER
 18. JOB
 19. MGA AWIT
 20. MGA KAWIKAAN
 21. MANGANGARAL
 22. AWIT NI SOLOMON
 23. ISAIAS
 24. JEREMIAS
 25. PANAGHOY
 26. EZEKIEL
 27. DANIEL
 28. HOSEA
 29. JOEL
 30. AMOS
 31. OBADIAS
 32. JONAS
 33. MIKAS
 34. NAHUM
 35. HABAKUK
 36. ZEFANIAS
 37. HAGAI
 38. ZACARIAS
 39. MALAKIAS
For the New Testament or Bagong Tipan (27 Books)
 1. MATEO
 2. MARCOS
 3. LUCAS
 4. JUAN
 5. MGA GAWA
 6. ROMA
 7. 1 CORINTO
 8. 2 CORINTO
 9. GALACIA
 10. EFESO
 11. FILIPOS
 12. COLOSAS
 13. 1 TESALONICA
 14. 2 TESALONICA
 15. 1 TIMOTEO
 16. 2 TIMOTEO
 17. TITO
 18. FILEMON
 19. MGA HEBREO
 20. SANTIAGO
 21. 1 PEDRO
 22. 2 PEDRO
 23. 1 JUAN
 24. 2 JUAN
 25. 3 JUAN
 26. JUDAS
 27. PAHAYAG
Therefore, 39 + 27 = 66 Books! No more, no less!

For some reason the Catholic version of the Magandang Balita Biblia got a total of 77 Books. They added 11 Books which include the following:
 1. TOBIT
 2. JUDITH
 3. KARUNUNGAN NI SOLOMON
 4. ECCLESIASTICO
 5. BARUC
 6. LIHAM NI JEREMIAS
 7. AWIT NG TATLONG KABATAAN
 8. SUSANA
 9. SI BET AT ANG DRAGON
 10. 1 MACABEO
 11. 2 MACABEO
Most of the APK downloads available in the Google App store is the Catholic version of the Good News. And if you are looking to download the Filipino version that only have 66 Books then you are in the right place.

I personally compiled the 66 Books and made an app out of it. The pages are basically made out of HTML pages. The version was copied from Biblegateway Magandang Balita Biblia version. You can download the APK file below and install it on your phone. This app do not have any annoying ads or whatsoever. And absolutely for free!

See some example screenshots to have an overview of the app.


Download Info:

File Size: 6.55 MB
Filename: MBBTag.apk
Server: Box.com

 


Do Not Sell My Personal Information
- ListPH.com | Top List Philippines