75. Nagawang mabago ng mga kasalukuyang awitin ang kamalayan ng Pilipino upang kantahin ang sarili niyang mga awit sa tanging wikang nakapagsasatinig sa kanyang kaluluwa. Isinasaad ng pangungusap na __________.

a. madamdamin at makabuluhan ang mga awiting isinulat sa wikang Pilipino
b. tagumpay ang mga awiting Pilipino na mabago ang kaugalian ng mga tao Pilipino
c. madaling matutuhan ang mga awiting Pilipino dahil ang mga ito ay nasusulat sa katutubong wika
d. natututuhan nang tangkilikin ng mga Pilipino ang kanilang mga sariling awitin
e. nagkakaroon na ng kamalayan ang mga Pilipino tungkol sa lahat ng mga awitin ngayon

76. Sixty years ago I know everything ; now I know nothing ; education is a progressive discovery of our own ignorance. The sentence best supports the statement that __________.

a. the older we get, the more we forget what we have learned
b. the older we get, the more knowledgeable we become
c. the more we learn, the more we realize that there’s more we need to know
d. we learn more as we grow old
e. ignorance is a lifelong experience

77. In a modern economy, the results of long-range planning frequently depend upon the future value of money. The ability then to predict the value of money is a key to economic progress. The paragraph best supports the statement that _________.

a. the value of money is unpredictable at times
b. the unpredictability of money is an obstacle to a nation’s prosperity
c. economic progress is facilitated by properly controlling budgetary expenses
d. long-range planning is unheard of in traditional economies
e. financial planning is indispensable in modern economy

78. Ang pagbaba ng halaga ng piso lumikha ng krisis sa maraming industriya ng bansa. Kasunod nito ang pagtitipid at problema sa kawalan ng mapasukang trabaho. Lumikha rin ito ng pagtataas ng presyo ng mga bilihin na labis nakaapekto sa kita ng mga manggagawa. Ayon sa talata __________.

a. ang kasalukuyang krisis ay bunga ng mga mahal na bilihin at kawalan ng mapasukang trabaho.
b. ang krisis ay nakaapekto sa hangarin ng maraming industriya na makapagbigay ng karagdagang
sahod sa kanilang mga manggagawa
c. dumarami ang mga walang hanapbuhay at tumataas ang halaga ng mga bilihin dahil sa krisis
d. maraming industriya ang nalulugi dahil sa krisis kaya itinataas din nila ang presyo ng kanilang mga
produkto
e. dahil sa krisis, maraming industriya ang napilitang magsara

Back to page 11 | Go to page 13 | Main Menu

Civil Service Exam Reviewer 2020 Page 12 [ Download here ]